Vergadering Gemeenteraad 19-11-2015

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 19-11-2015

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:17:00
Voorzitter:E.J. ter Keurs

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Met kennisgeving afwezig: B. de Vries; S.I. van der Meulen (tot 19.55 uur); E.Hoekstra (tot 19.30 uur); W.J. Koopmans (tot 18.09 uur).

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Vragenhalfuurtje/rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Vraag van de heer J. Agema (CDA) over mogelijke vertraging Centrale As.
Vraag van mevrouw L. Westerdijk-Dam (CDA) over huisvestingsbeleid onderwijs.
Vraag van mevrouw J. van der Veen-Zeisltra (CU) over noodopvang Burgum.
Vraag van mevrouw L. Bergsma (VVD) over lichtbeleid.
Vraag van mevrouw L. Bergsma (VVD) over besluitenlijst college.
Vraag van de heer F.H.B. Haenen (CDA) over pilot reguleren mengvormen winkel/horeca.
Vraag van mevrouw E.M. Bruins Slot-Janmaat (PvdA) over meeverzekeren AV Frieso
Vraag van de heer D. van der Wal (GrienLinks) over baangarantiebanen.
Vraag van de heer H. Bouma (GBT) over ID Bibliotheek.

4 Memo Trefpunt Sumar Bekijk dit agendapunt online

De raad is geïnformeerd over de omgevingsvergunning voor Trefpunt Sumar.

Bijgevoegde documenten

5 Memo Stadsregio Bekijk dit agendapunt online

De raad is geïnformeerd over de ZZP-portal (Smartwurk) dat in opdracht van de Stadsregio wordt ontwikkeld.

Bijgevoegde documenten

6 Digitale Agenda 2020 (presentatie) Bekijk dit agendapunt online

De raad is via een presentatie geïnformeerd over de Digitale Agenda 2020 en met name over de mogelijkheden van glasvezel.

7 Mantelzorgwaardering 2015 Bekijk dit agendapunt online

De raad is geïnformeerd over de mantelzorgwaardering 2015.

Bijgevoegde documenten

8 Beleidsregels peuteropvang en definitie VVE (voor- en vroegschoolse educatie) voor peuters Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft de beleidsregels peuteropvang en definitie VVE (voor- en vroegschoolse educatie) voor peuters voor kennisgeving aangenomen.

9 Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie over leerlingenvervoer AZC Bekijk dit agendapunt online

De raad is geïnformeerd over de schriftelijke vragen van de ChristenUnie over het leerlingenvervoer AZC en de beantwoording van het college.

10 Wijziging verordening leerlingenvervoer Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft de ‘Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel 2016’ ongewijzigd vastgesteld.

11 Verordening bestuurscommissie Master Franke Skoalle Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft de ‘Verordening bestuurscommissie “Master Frankeskoalle”, samenwerkingsschool voor basisonderwijs te Earnewâld’ conform voorstel en opnieuw integraal vastgesteld.

12 Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft de ‘Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders Tytsjerksteradiel (2015)’ ongewijzigd vastgesteld.

13 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO ((Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft toestemming verleend aan het college van Burgemeester en Wethouders om:

- met uitzondering van artikel 4, in te stemmen met de wijzigingen van de Gemeenschappelijk Regeling FUMO, zoals neergelegd in het als zodanig gewaarmerkte   
  wijzigingsvoorstel;
- niet in te stemmen met wijziging van artikel 4 van dezelfde Gemeenschappelijke Regeling.

14 Mededelingen en ingekomen stukken (C en D) Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien. Ynkommen stik C1, Eindrapport werkgroep herstructurering sociale werkvoorziening, komt op 17 desimber 2015 opiniearjend wer werom yn de ried.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

Bijgevoegde documenten

15 Startnotitie ontwikkeling van het kind inclusief voortgang onderzoek spreiding kindvoorzieningen Bekijk dit agendapunt online

De ried hat ynformearjend en oriëntearjend praat oer de startnotysje ûntwikkeling fan it bern ynklusyf de fuortgong ûndersyk sprieding bernefoarsjennings.

16 Actieve verkoopstrategie bouwkavels voor woningen en bedrijven Bekijk dit agendapunt online

De ried hat opiniearjend praat oer de aktive ferkeapstrategy boukavels foar wenningbou en bedriuwen.

Bijgevoegde documenten

17 Ingekomen stukken (A en B) Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

Bijgevoegde documenten

18 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

19 Toezeggingen tijdens raadsvergadering

- pfh. Rijpstra: de ried wurdt op ‘e hichte hâlden fan de ûntwikkelingen by de bou fan it fiadukt tusken Quatrebras en Feanwâlden;
- pfh. Fokkema: de ried krijt in oersicht fan alle makke of noch te meitsjen kosten dy’t relatearre binne oan de opfang fan flechtlingen;
- pfh. Rijpstra: de ried wurdt ynformearre oer de ûntwikkelings fan it meifersekerjen fan it eigen risiko by AV-Frieso of by in oare soarchfersekerer;
- pfh. Rijpstra: de ried krijt skriftlike antwurden op de fragen oer de baangarantiebanen.