Vergadering Gemeenteraad 17-03-2016

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 17-03-2016

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:H. Bouma (wnd. voorzitter)

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Met kennisgeving afwezig: E.J. ter Keurs, B. de Vries en W.J. Koopmans.

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Oan de wurklist wurdt as punt 11a tafoegd in moasje oer de Ekonomyske ûntwikkeling Skûlenboarch/Westkearn.

Bijgevoegde documenten

3 Vragenhalfuurtje/rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Vraag van mevrouw L. Westerdijk (CDA) over mogelijkheden zandput Suwâld.
Vraag van de heer E. Hoekstra (CDA) over drempel winkelcentrum Oentsjerk.
Vraag van de heer J. van der Veen (CU) over Ombudsman en privacy (artikel LC).

4 Maatschappelijk vastgoed (presentatie)

De raad is via een presentatie geïnformeerd over het maatschappelijk vastgoed.

5 Verslag 'Een jaar Participatiewet'

De raad heeft het verslag ‘Een jaar Participatiewet’ voor kennisgeving aangenomen.

6 Stembureaus referendum

De raad is geïnformeerd over het aantal stembureaus tijdens het referendum op 6 april 2016.

Bijgevoegde documenten

7 Ingekomen stukken (A en B)

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

In verband met inspreker, de heer P. Veenstra, over agendapunt 7 B6 (ingekomen brieven noodopvang vluchtelingen Dantumadiel) is dit deel van agendapunt 7 naar voren gehaald. U kunt dit beluisteren in de webcast bij punt 3a (tijdstip: 28:35).

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

8 Incidentrisicoprofiel en dekkingsplan 2.0 Veiligheidsregio Fryslân

De raad heeft met betrekking tot de Veiligheidsregio besloten:

1.   in te stemmen met het incidentrisicoprofiel;
2.   in te stemmen met het voorgestelde plan van aanpak inzake het afhechten van dekkingsplan 1.0 en het voorbereiden van dekkingsplan 2.0 op basis van scenario 2;
3.   te reageren richting de Veiligheidsregio met de als zodanig gewaarmerkte conceptbrief.

9 Wijziging gemeenschappelijke regeling SW Fryslân

De raad heeft besloten in te stemmen met de volgende wijziging van artikel 3.2 van de gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân:

Artikel 3.2 Doelstelling
H
et openbaar lichaam heeft tot doel uitvoering - binnen het rechtsgebied - van de Wet sociale werkvoorziening en de uit deze wet voortvloeiende wettelijke voorschriften, met uitzondering van:

  • de taken in het kader van de WSW betreffende de medewerkers die, op grond van het besluit van het algemeen bestuur van 5 december 2014, niet in aanmerking komen voor een dienstverband voor onbepaalde tijd;
  • de taken in het kader van de WSW betreffende de medewerkers ten aanzien waarvan het dagelijks bestuur van de GR en een deelnemende gemeente zijn overeengekomen dat deze in dienst zullen treden bij de betreffende deelnemende gemeente.

10 Mededelingen en ingekomen stukken (C en D)

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

Bijgevoegde documenten

11 Besluitenlijst raadsvergadering 18 februari 2016

De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 18 febrewaris 2016 wurdt ûnferoare fêststeld.

Bijgevoegde documenten

11a Motie economische ontwikkeling Skûlenboarch/Westkearn

De troch de fraksjes fan FNP, CDA, PvdA, GrienLinks, VVD en ChristenUnie yntsjinne moasje ekonomyske ûntwikkeling Skûlenboarch/Westkearn, wêr’t it kolleezje yn oproppen wurdt om by Provinsjale en Deputearre Steaten oan te trunen op de behanneling en fêststelling yn april fan it Provinsjaal Ynpassings Plan (PIP) – mei dêryn de Miljeu Effekt Rapportaazje (MER) – sadat it yn de regio Noardeast-Fryslân mooglik is de ekonomyske kânsen foar mear (wetterbûne) bedriuwichheid yn ‘e sône Skûlenboarch/Westkearn op koarte termyn benutte te kinnen, wurdt mei algemiene stimmen oannaam.

12 Sluiting